Home Tags ACID ARISTOLOCHICI TRONG DƯỢC LIỆU

Tag: ACID ARISTOLOCHICI TRONG DƯỢC LIỆU

APLICATIONS

Phổ Cimetidin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Cimetidin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Amiodaron

Phổ Methylprednisolon

HALOPERIDOL

HOT NEWS