Home Tags CAMPHOR THIÊN NHIÊN

Tag: CAMPHOR THIÊN NHIÊN

- Advertisement -

APLICATIONS

CALCI LACTAT PENTAHYDRAT (Calcii lactas pentahydricus)

CALCI LACTAT PENTAHYDRAT Calcii lactas pentahydricus Calci lactat pentahydrat là calci bis-2-hydroxy-pro- panoat hoặc hỗn hợp của calci (2R)-, (2S)- và (2RS)-2-hydroxypropanoat pentahydrat, phải chứa từ 98,0...

NGỌC TRÚC (Thân rễ)

SÁP ONG VÀNG

Đỗ trọng (vỏ thân)

HOT NEWS