Home Tags HÀM LƯỢNG SACCHARID TỔNG SỐ

Tag: HÀM LƯỢNG SACCHARID TỔNG SỐ

APLICATIONS

PRIMAQUIN DIPHOSPHAT

C15H21N3O.2H3PO4                           P.t.l: 455,3 Primaquin diphosphat là (4RS)-N4-(6-methoxyquinolin- 8-yl)pentan-1,4-diamin bisphosphat, phải chứa từ 98,5...

ALBENDAZOL

Cơm cháy (hoa)

HYDROXOCOBALAMIN CLORID

HOT NEWS