Home Tags THANH CAO

Tag: THANH CAO

THANH CAO

APLICATIONS

EMETIN HYDROCLORID

EMETIN HYDROCLORID Emetini hydrochloridum      Emetin hydroclorid là acid (2S,3R,11bS)-2-methyl]-3-ethyl- 9,1O-dimethoxy-1,3,4,6,7,11 b-hexahydro-2H-benzo quinolizin dihydroclorid heptahydrat, phải chứa từ 98,0 % đến 102,0 % C29H40N2O4.HCl, tính...

Dâu (cành)

PHTHALYLSULFATHlAZOL

NGÔ CÔNG

HOT NEWS