Người chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệmNgười chịu trách nhiệm