Lưu trữ Danh mục: Phổ hấp thu hồng ngoại

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phổ hấp thu hồng ngoại

Phổ Zidovudin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Zidovudin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Xylometazolin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Xylometazolin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Vincristin Sulfat

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Vincristin Sulfat với các thông số như: Độ...

Phổ Vinblastin Sulfat

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Vinblastin Sulfatvới các thông số như: Độ truyền...

Phổ Verapamil

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Verapamil với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Trimethoprim

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Trimethoprim với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Triamcinolon acetonid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Triamcinolon acetonid với các thông số như: Độ...

Phổ Tramadol hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Tramadol hydroclorid với các thông số như: Độ...

Phổ Tolbutamid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Tolbutamid với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Timolol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Timolol với các thông số như: Độ truyền...