Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 5

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 5

PHƯƠNG PHÁP DIỆN DI MAO QUẢN

phụ lục 5.7 Điện di là hiện tượng di chuyển của tiểu phân tích điện...

PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI

phụ lục 5.6 Điện di là hiện tượng liên quan đến sự di chuyển của...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ RÂY PHÂN TỬ

PHỤ LỤC 5.5 Sắc ký rây phân tử là phương pháp chia tách các phân...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG

PHỤ LỤC 5.4 Phương pháp sắc ký lớp mỏng được dùng để định tính, thử...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

PHỤ LỤC 5.2 Sắc ký khí là một phương pháp tách dựa trên sự phân...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG

PHỤ LỤC 5.3 Sắc ký lỏng là phương pháp tách sắc ký các chất dựa...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ GIẤY

PHỤ LỤC 5.1 Phương pháp sắc ký giấy, cũng như phương pháp sắc ký lớp...