Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 4

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 4

PHỔ RAMAN

PHỤ LỤC 4.8 Phổ Raman Là phổ dao động nên có liên quan đến phổ...

PHỔ KHỐI – PLASMA CẢM ỨNG (ICP-MS)

PHỤ LỤC 4.6 Phổ khối-plasma kết hợp cảm ứng, gọi tắt là Phổ khối plasma...

PHỔ HUỲNH QUANG TIA X

PHỤ LỤC 4.7 Khi nguyên tử của một nguyên tố nhận được năng lượng của...

PHỔ KHỐI

PHỤ LỤC 4.5 Nguyên tắc Chất phân tích được chuyển sang thể khí và ion...

PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ PHÁT XẠ VÀ HẤP THỤ

PHỤ LỤC 4.4 Các phương pháp quang phổ nguyên tử phát xạ và hấp thụ được...

PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HUỲNH QUANG

PHỤ LỤC 4.3 Phương pháp quang phổ huỳnh quang là phương pháp phân tích dựa...

PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI

PHỤ LỤC 4.2 Máy quang phổ Máy quang phổ hồng ngoại dùng để ghi phổ...

PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ TỬ NGOẠI VÀ KHẢ KIẾN

PHỤ LỤC 4.1 Phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến còn...