Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 13

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 13

THỬ ĐỘC TÍNH BẤT THƯỜNG

PHỤ LỤC 13.5 Độc tính bất thường của thuốc được xác đinh bằng cách theo...

PHÉP THỬ CHẤT GÂY SỐT

PHỤ LỤC 13.4 Phép thử được xác định bằng cách đo sự tăng thân nhiệt...

PHÉP THỬ CÁC CHẤT HẠ ÁP

PHỤ LỤC 13.3 Thử các chất hạ áp là phương pháp sinh học dựa vào...

PHÉP THỬ HISTAMIN

PHỤ LỤC 13.1 CÁCH THỰC HIỆN PHÉP THỬ HISTAMIN Dùng chuột lang nặng 250 g...