Lưu trữ Danh mục: Huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin

VẮC XIN PHÒNG PAPILLOMAVIRUS Ở NGƯỜI (TÁI TỔ HỢP) (Vaccinum papillomaviri humani (ADNr)) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin phòng papillomavirus ở người (HPV) là loại vắc xin được sản xuất từ...

VẮC XIN RUBELLA (Vaccinum rubellae vivum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin rubella là một chế phẩm chứa virus rubella sống, giảm độc lực, dạng...

VẮC XIN QUAI BỊ (Vaccinum parotitidis vivum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin quai bị là chế phẩm chứa virus quai bị sống, giảm độc lực,...

VẮC XIN PHẾ CẦU CỘNG HỢP HẤP PHỤ (Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum coniugatum adsorbatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin phế cầu cộng hợp hấp phụ gồm các kháng nguyên vỏ tinh khiết...

VẮC XIN CÚM BẤT HOẠT (Vaccinum influenzae inactivatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin cúm bất hoạt là một hỗn dịch trong suốt, vô khuẩn chứa một...

INTERFERON ALPHA 2 (Interferoni alfa 2) – Dược điển Việt Nam 5

Interferon alpha 2 là sinh phẩm ở dạng lỏng hoặc đông khô có chứa interferon...

VẮC XIN DẠI TẾ BÀO DÙNG CHO NGƯỜI (Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin dại tế bào dùng cho người là một chế phẩm đông khô hoặc...