Lưu trữ Danh mục: Huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Huyết thanh, sinh phẩm, vắc xin

VẮC XIN ROTA SỐNG GIẢM ĐỘC LỰC (UỐNG) (Vaccinum rotaviri vivum perorale) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin rota sống giảm độc lực (uống) là chế phẩm chứa virus Rota sống,...

VẮC XIN SỞI (Vaccinum morbillorum vivum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin sởi là chế phẩm chứa virus sởi sống giảm độc lực, đông khô,...

VẮC XIN SỞI, QUAI BỊ VÀ RUBELLA (VẮC XIN MMR) (Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin phối hợp sởi, quai bị và rubella là chế phẩm đông khô được...

VẮC XIN TẢ UỐNG BẤT HOẠT (Vaccinum cholerae perorale inactivatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin tả uống bất hoạt (mORCVAX) là chế phẩm sinh học được điều chế...

VẮC XIN THƯƠNG HÀN UỐNG (Vaccinum febris typhoidi perorale vivum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin thương hàn uống, sống, giảm độc lực là một chế phẩm đông khô...

VẮC XIN THƯƠNG HÀN Vi POLYSACCHARID (Vaccinum Vi polysacaridi typhoidi) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin thương hàn Vi polysaccharid là một chế phẩm tinh chế từ vỏ Vi...

VẮC XIN THỦY ĐẬU (Vaccinum varicella vivum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin thủy đậu là chế phẩm đông khô được sản xuất từ chủng virus...

VẮC XIN VIÊM GAN A BẤT HOẠT, HẤP PHỤ (Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin viêm gan A bất hoạt, hấp phụ là chế phẩm chứa một chủng...

VẮC XIN VIÊM GAN A BẤT HOẠT, VIROSOM (Vaccinum hepatitidis A inactivatum virosomale) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin viêm gan A bất hoạt, virosom là hỗn dịch của một chủng virus...

VẮC XIN VIÊM GAN A SỐNG GIẢM ĐỘC LỰC (Vaccinum hepatitidis A vivum) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin viêm gan A sống, giảm độc lực là vắc xin đông khô được...