Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 11

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 11

PHÉP THỬ ĐỘ ĐỒNG ĐỀU ĐƠN VỊ LIỀU

PHỤ LỤC 11.9 Để đảm bảo tính đồng nhất của các đơn vị liều, mỗi...

XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN TIỂU PHÂN

PHỤ LỤC 11.8 A. Xác định giới hạn tiểu phân không nhìn thấy bằng mắt...

PHÉP THỬ ĐỘ GIẢI PHÓNG DƯỢC CHẤT CỦA THUỐC DÁN THẤM QUA DA

PHỤ LỤC 11.10 Phép thử này được dùng để xác định mức độ hòa tan...

PHÉP THỬ ĐỘ RÃ CỦA VIÊN NÉN VÀ NANG

PHỤ LỤC 11.6 Phép thử này xác định viên nén hay nang có rã hay...

PHÉP THỬ ĐỘ HÒA TAN CỦA DẠNG THUỐC RẮN PHÂN LIỀU

PHỤ LỤC 11.4 Phép thử này nhằm xác định sự phù hợp của chế phẩm...

PHÉP THỬ ĐỘ RÃ CỦA THUỐC ĐẠN VÀ THUỐC TRỨNG

PHỤ LỤC 11.5 Phép thử này xác định thuốc đạn và thuốc trứng có rã...

PHÉP THỬ ĐỘ ĐỒNG ĐỀU KHỐI LƯỢNG

PHỤ LỤC 11.3 Phép thử độ đồng đều khối lượng dùng để xác định độ...

PHÉP THỬ ĐỘ ĐỒNG ĐỀU HÀM LƯỢNG

PHỤ LỤC 11.2 Phép thử độ đồng đều hàm lượng của các chế phẩm đơn...

2 Các bình luận

GIỚI HẠN CHO PHÉP VỀ THỂ TÍCH CỦA CÁC THUỐC DẠNG LỎNG

PHỤ LỤC 11.1 Lượng hoạt chất có trong các thuốc dạng lỏng liên quan đến...

PHÉP THỬ ĐỘ RÃ CỦA VIÊN BAO TAN TRONG RUỘT

PHỤ LỤC 11.7 Thiết bị Sử dụng thiết bị mô tả trong Phụ lục 11.6....