Lưu trữ Danh mục: Phổ hấp thu hồng ngoại

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phổ hấp thu hồng ngoại

Phổ Ticarcilin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Ticarcilin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Thiopental

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Thiopental với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Theophylin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Theophylin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Terfenadin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Terfenadin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Tamoxifen

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Tamoxifen với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Sulpirid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Sulpirid với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Sulfasalazin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Sulfasalazin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Sulfamethoxazol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Sulfamethoxazol với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Sulfadiazin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Sulfadiazin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Simvastatin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Simvastatin với các thông số như: Độ truyền...