Lưu trữ Danh mục: Phổ hấp thu hồng ngoại

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phổ hấp thu hồng ngoại

Phổ Propranolol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Propranolol với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Promethazin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Promethazin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Progesteron

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Progesteron với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Procainamid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Procainamid với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Prednisolon

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Prednisolon với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Pilocarpin nitrat

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Pilocarpin nitrat với các thông số như: Độ...

Phổ Phenytoin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Phenytoin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Phenobarbital

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Phenobarbital với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Pethidin hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Pethidin hydroclorid với các thông số như: Độ...

Phổ Paracetamol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Paracetamol với các thông số như: Độ truyền...