Phổ Ramipril

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Ramipril với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Pyrimethamin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Pyrimethamin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Pyridoxin hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Pyridoxin hydroclorid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Pyrazinamid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Pyrazinamid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Propylthiouracil

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Propylthiouracil với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Propylen glycol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Propylen glycol với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Propranolol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Propranolol với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Promethazin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Promethazin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Progesteron

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Progesteron với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Procainamid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Procainamid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…
- Advertisement -

APLICATIONS

THỎ HOÀNG LIÊN (Thân rễ)

0
THỔ HOÀNG LIÊN (Thân rễ) Rhizoma Thalictri foliolosi Thân rễ có kèm theo rễ đã phơi hay sấy khô của cây Thổ hoàng liên (Thalictrum foliolosum...

NANG MỀM CALCITRIOL

NHỤC ĐẬU KHẤU

Phổ Clofazimin

HOT NEWS