Lưu trữ Danh mục: Phổ hấp thu hồng ngoại

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phổ hấp thu hồng ngoại

Phổ Salbutamol Sulfat

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Salbutamol Sulfat với các thông số như: Độ...

Phổ Salbutamol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Salbutamol với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Rifampicin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Rifampicin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Ranitidin hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Ranitidin hydroclorid với các thông số như: Độ...

Phổ Ramipril

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Ramipril với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Pyrimethamin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Pyrimethamin với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Pyridoxin hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Pyridoxin hydroclorid với các thông số như: Độ...

Phổ Pyrazinamid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Pyrazinamid với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Propylthiouracil

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Propylthiouracil với các thông số như: Độ truyền...

Phổ Propylen glycol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Propylen glycol với các thông số như: Độ...