banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

AMODIAQUIN HYDROCLORID 

Nếu nội dung bài viết chưa chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại đây

AMODIAQUIN HYDROCLORID 
Amodiaquini hydrochloridum

Amodiaquin hydroclorid là 4-[(7-cloro-4-quinolinyl)amino]2-[(diethylamino)-methyl]phenol dihydroclorid dihydrat hoặc 4-[(7-cloro-4-quinolyl)amino]-α-(diethylamino)-o-cresol dihydroclorid dihydrat, phải chứa từ 97,0 % đến 103,0 % C20H22ON3O.2HCl, tính theo chế phẩm khan.

Tính chất 

Bột kết tinh màu vàng, không mùi, vị hơi đắng. Tan trong nước, hơi tan trong ethanol 96 %, rất khó tan trong benzen, cloroform và ether.

Định tính AMODIAQUIN HYDROCLORID

A. Hòa tan 20 mg chế phẩm trong 10 ml nước trong bình chiết, thêm 1 ml amoniac (TT) và chiết bằng cách lắc với 25 ml cloroform (TT). Gạn lấy dịch chiết cloroform, bay hơi cloroíbrm đến cắn và sấy khô cắn ở 105 °C trong 2 h. Phổ hấp thụ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của cắn thu được đo dưới dạng đĩa kali bromid phải phù hợp với phổ hấp thụ hồng ngoại của amodiaquin hydroclorid chuẩn được chuẩn bị tương tự trong cùng điều kiện như với mẫu thử
B. Phổ hấp thụ từ ngoại (Phụ lục 4.1) của dung dịch chế phẩm trong dung dịch acid hydrocloric 0,1 M (TT) nồng độ 10 µg/ml phải giống với phổ hấp thụ tử ngoại của dung dịch amodiaquin hydroclorid chuẩn có cùng nồng độ, trong cùng dung môi.
c. Dung dịch chế phẩm phải cho phản ứng (A) của clorid (Phụ lục 8.1).
D. Trong phần Định lượng, thời gian lưu của pic chính trên sắc ký đồ của dung dịch thử phải tương ứng với thời gian lưu của pic amodiaquin hyđrocioríd trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

Độ trong của dung dịch 

Dung dịch 2 % chế phẩm trong nước phải trong (Phụ lục 9.2)

Tạp chất liên quan 

Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Pha động, dung dịch chuẩn, dung dịch thử, dung dịch kiểm tra tính phù hợp của hệ thống và điều kiện sắc ký như mô tả trong phần Định lượng.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký với dung dịch thử. Tính hàm lượng phần trăm tạp chất (nếu có) trên sắc ký đồ của dung dịch thử bằng phương pháp chuẩn hóa
Giới hạn: Với mỗi tạp chất (nếu có) không được quá 0,5 %.

Nước

Từ 7,0 % đến 9,0 % (Phụ lục 10.3).

Tro sulfat

Không được quá 0,2 % (Phụ lục 9.9, phương pháp 2).
Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng AMODIAQUIN HYDROCLORID 

Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).
Dung dịch đệm: Hòa tan 6,8 g kali dihydmphosphat (TT) trong 1000 ml nước. Thêm 1,0 ml acidpercloric (TT), trộn đều và điều chỉnh đến pH 2,5 ± 0,5 bang acidphosphoric (TT). Lọc qua màng lọc 0,45 µm.
Pha động: Dung dịch đệm – methanol (78 : 22). Nếu cần thì điều chỉnh tỷ lệ các thành phần trong pha động để đạt yêu cầu về tính phù hợp của hệ thống.
Dung dịch thử: Cân chính xác một lượng chế phẩm cho vào bình định mức thích hợp, hòa tan và thêm nước vừa đủ đến vạch để được dung dịch có nồng độ amodiaquin hydroclorid khoảng 0,15 mg/ml.
Dung dịch chuẩn: Cân chính xác một lượng amodiaquin hydroclorid chuẩn cho vào bình định mức thích hợp, hòa tan và thêm nước vừa đủ đến vạch để được dung dịch có nồng độ amodiaquin hydroclorid khoảng 0,15 mg/ml.
Dung dịch kiểm tra tính phù hợp của hệ thống: Cân chính xác một lượng amodiaquin hydroclorid chuẩn và cloroquin phosphat chuẩn cho vào bình định mức thích hợp, hòa
tan và thêm nước vừa đủ đến vạch để được dung dịch có nồng độ amodiaquin hydroclorid khoảng 0,15 mg/ml và cloroquin phosphat khoảng 0,15 mg/ml.
Điều kiện sắc ký:
Cột kích thước (10 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh c (5µm).
Detector quang phổ tử ngoại đặt ờ bước sóng 224 nm.
Nhiệt độ cột: (25 ± 5) ° C
Tốc độ dòng: 1,2 ml/min.
Thể tích tiêm: 10 µl.
Cách tiến hành:
Tiến hành sắc ký với dung dịch kiểm tra tính phù hợp của hệ thống và ghi lại sắc ký đồ. Thời gian lưu tương đối của pic amodiaquin hydrocỉorid là 1,0 và của pic cloroquin phosphat là 0,8; độ phân giải giữa pic cùa amodiaquin hydroclorid và cloroquin phosphat không được nhỏ hơn 1,5; hệ số đối xứng cho cả hai pic không được lớn hơn 1,5 và độ lệch chuẩn tương đối của diện tích pic giữa 6 lần tiêm lặp lại không được lớn hơn 2,0 %.
Tiến hành sắc ký với dung dịch chuẩn và dung dịch thử.
Tính hàm lượng C20H22ClN3O.2HCl dựa vào diện tích của pic amodiaquin hydroclorid thu được trên sắc ký của dung dịch chuẩn, dung dịch thử và hàm lượng C20H22ClN30.2HCl trong amodiaquin hydroclorid chuẩn.

Bảo quản

Trong bao bì kín

Loại thuốc

Thuốc điều trị sốt rét.

Chế phẩm

Viên nén.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *