PHTHALYLSULFATHlAZOL

C17H13N3O5S2                     ptl: 403,4 Phthalylsulfathiazol là acid 2-carbamoyl]benzoic, phải chứa từ 98,5 % đến 101,5 % C17H13N3O5S2, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính...

VIÊN NÉN PHTHALYLSULFATHIAZOL

Tabellae Phthalylsulfathiazoli Là viên nén chứa phthalylsulfathiazol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng phthalylsulfathiazol,C17H13N3O5S2, từ...

VIÊN NÉN PERINDOPRIL tert-BUTYLAMIN

Tabellae tert-Butylamini perindoprilum Là viên nén chứa Perindopril tert-butylamin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng...

PERINDOPRIL tert-BUTYL AMIN

tert-Butylamini Perindoprilum Perindopril Erbumin C19H32N2O5.C4H11N                      p.t.l: 441,6 Perindopril tert-butylamin là 2-methylpropan-2-amin (2S,3aS,7aS)-1 - amino]propanoyl]octahydro-1H-indol-2-carboxylat, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C19H32N2O5.C4H11N, tính...

PEPSIN

Pepsinum Pepsin là chế phẩm dạng bột chứa men tiêu protein, lấy từ niêm mạc còn tươi của dạ dày lợn, trâu, bò hoặc cừu, tácdụng trong môi trường acid (pH từ...

PENICILAMIN

C5H11NO2S                             p.t.l: 149,2 Penicilamin là acid (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic, phải chứa từ 98,0 % đến 101,0 %C5H11NO2S, tính theo chế phẩm...

PEFLOXACIN MESILAT

C18H24FN306S.2H20                  p.t.l: 465,5 Pefloxacin mesylat là acid 1 -ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl piperazin-1 -yl)-4-oxo- 1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic methansulphonat dihydrat, phải chứa từ 98,5 % đến 101,5 % C18H24FN306S, tính theo...

VIÊN NÉN PEFLOXACIN MESYLAT

Tabellae Pefloxacini mesylati Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa pefloxacin mesylat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các...

VIÊN NÉN TRIMETAZIDIN

Tabellae Trimetazidini Là viên nén chứa trimetaxidin hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu câu sau đây: Hàm lượng...

TRIMETHOPRIM

Trimethoprim là 5-(3,4,5-trimethoxybenzyl) pyrimidin-2,4-diamin, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C14H18N4O3, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Trimethoprim Bột trắng hoặc trắng hơi vàng. Rất khó tan trong nước,...
- Advertisement -

APLICATIONS

VIÊN NÉN AMINOPHYLIN

VIÊN NÉN AMINOPHYLIN Tabellae Aminophyllini Là viên nén chứa aminophylin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và...

Cơm cháy (hoa)

ACICLOVIR

PIPERAZIN PHOSPHAT

HOT NEWS