KẼM OXYD

0
5000

Zinci oxydum
ZnO p.t.l: 81,4
Kẽm oxyd phải chứa từ 99,0 % đến 100,5 % ZnO, tính theo chế phẩm đã nung khô.

TÍNH CHẤT

Bột vô định hình xốp, màu trắng hoặc trắng hơi ngà vàng. Để ra ngoài không khí dễ hút ẩm và khí carbon dioxyd.
Thực tế không tan trong nước và ethanol 96 %, tan trong các acid vô cơ loãng; tan trong các dung dịch hydroxyd kiềm và dung dịch amoniac loãng.

ĐỊNH TÍNH

A. Đốt một ít chế phẩm, sẽ chuyển sang màu vàng. Để nguội, màu vàng mất.
B. Hòa tan 0,1 g chế phẩm trong 1,5 ml dung dịch acid hydrocloric loãng (TT) và pha loãng thành 5 ml bằng nước. Dung dịch cho phản ứng đặc trưng của kẽm (Phụ lục 8.1).

GIỚI HẠN KIỀM

Lắc 1,0 g chế phẩm với 10 ml nước sôi, thêm 2 giọt dung dịch phenolphtalein (TT) và lọc. Nếu dịch lọc có màu hồng thì màu phải mất khi thêm không quá 0,3 ml dung dịch acid hydrocloric 0,1 N (CĐ).

Carbonat và chất không tan trong acid

Hòa tan 1,0 g chế phẩm trong 15 ml dung dịch acid hydrocloric loãng (TT). Chế phẩm phải tan và không sủi bọt. Dung dịch thu được không được đục hơn hỗn dịch đối chiếu (Phụ lục 9.2) và không màu (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Arsen

Không được quá 5 phần triệu (Phụ lục 9.4.2).
Lấy 0,2 g chế phẩm thử theo phương pháp A.

Cadmi

Không được quá 10 phần triệu.
Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phụ lục 4.4, phương pháp 2).
Dung dịch thử: Hòa tan 2,0 g chế phẩm trong 14 ml hỗn hợp đồng thể tích của nước và acid nitric không có chì và cadmi (TT). Đun sôi trong 1 min, làm nguội và pha loãng thành 100,0 ml bằng nước.
Dung dịch chuẩn: Chuẩn bị các dung dịch chuẩn bằng cách dùng dung dịch cadmi mẫu 1000 phần triệu Cd (TT) và pha loãng với dung dịch acid nitric không có chì và cadmi 3,5 % (tt/tt).
Đo độ hấp thụ ở bước sóng 228,8 nm, dùng đèn cathod rỗng cadmi làm nguồn bức xạ và ngọn lửa không khí – acetylen hoặc không khí – propan.

Sắt

Không được quá 0,02 % (Phụ lục 9.4.13).
Hòa tan 50 mg chế phẩm trong 1 ml dung dịch acid hydrocloric loãng (TT) và pha loãng với nước thành 10 ml để tiến hành thử. Dùng 0,5 ml acid mercaptoacetic (TT) trong phép thử này.

Chì

Không được quá 50 phần triệu.
Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phụ lục 4.4, phương pháp 2).
Dung dịch thử: Hòa tan 5,0 g chế phẩm trong 24 ml hỗn hợp đồng thể tích của nước và acid nitric không có chì và cadmi (TT). Đun sôi trong 1 min, làm nguội và pha loãng thành 100,0 ml với nước.
Dung dịch chuẩn: Pha các dung dịch chuẩn bằng cách dùng dung dịch chì mẫu 1000 phần triệu Pb (TT) và pha loãng với dung dịch acid nitric không có chì và cadmi 3,5 % (tt/tt).
Đo độ hấp thụ ở bước sóng 283,3 nm, dùng đèn cathod rỗng chì làm nguồn bức xạ và ngọn lửa không khí – acetylen. Tùy theo thiết bị, có thể sử dụng vạch 217,0 nm hoặc 283,3 nm.

Mất khối lượng do nung

Không được quá 1,0 %.
(1,00 g; 500 °C tới khối lượng không đổi).

Định lượng

Hòa tan 0,150 g chế phẩm trong dung dịch acid acetic loãng (TT). Tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch Trilon B 0,1 M(CĐ) theo phương pháp định lượng kẽm bằng chuẩn độ complexon (Phụ lục 10.5).
1 ml dung dịch dịch Trilon B 0,1 M (CĐ) tương đương với 8,14 mg ZnO.

Bảo quản

Trong đồ đựng kín.

Loại thuốc

Thuốc làm se.

Chế phẩm

Kem, thuốc mỡ.

Rate this post
BÌNH LUẬN
Vui lòng nhập bình luận của bạn