NANG ACETYLCYSTEIN

0
NANG ACETYLCYSTEIN Capsulae Acetylcysteini Là nang cứng chứa acetylcystein. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận Thuốc nang (Phụ lục 1. 13) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng acetylcystein, C5H9NO3S,...

TUBERCULIN PPD

TUBERCULIN PPD Tuberculini derivatum proteinosum purificatum Tuberculin PPD là sinh phẩm chứa chất có hoạt tính gây phản ứng da đặc hiệu đối với bệnh lao, được điều chế từ canh thang nuôi...

HUYẾT THANH MIỄN DỊCH VIÊM GAN B 

0
HUYẾT THANH MIỄN DỊCH VIÊM GAN B Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Huyết thanh miễn dịch viêm gan B dùng cho người là chế phẩm vô trùng dạng lỏng hoặc đông khô có chứa...

HUYẾT THANH KHÁNG UỐN VÁN

0
HUYẾT THANH KHÁNG UỐN VÁN Intmunoserum tetanicum ad usum humanum Huyết thanh kháng độc tổ uốn ván là chế phẩm có chửa globulin kháng độc tố, có khả năng trung hòa đặc hiệu...

HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN.

0
HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN. Immunoserum contra venena Huyết thanh kháng nọc rắn là chể phẩm chứa các globulin miễn dịch kháng nọc rắn có khả năng trung hòa đặc hiệu nọc rắn...

VIÊN NÉN ACID ACETYLSALICYLIC

0
VIÊN NÉN ACID ACETYLSALICYLIC Tabellae Acidi acetylsalicylici Viên nén aspirin Là viên nén chứa acid acetylsalicylic. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu...

ACID ACETYLSALICYLIC

0
ACID ACETYLSALICYLIC Acidum acetylsalicylicum Aspirin Acid acetylsalicylic là acid 2-(acetyloxy)benzoic, phải chứa từ 99,5 % đến 101,0 % C9H8O4. tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Tinh thể không màu, bột kết tinh trắng hoặc gần...

BỘT PHA HỖN DỊCH ACETYLCYSTEIN

0
BỘT PHA HỖN DỊCH ACETYLCYSTEIN Pulveres Acetylcysteini BỘT PHA HỖN DỊCH ACETYLCYSTEIN Là thuốc bột dùng để pha hỗn dịch hoặc dung dịch uống chứa acetylcystein. Có thể có thêm các tá dược tạo mùi...

ACETYLCYSTEIN

0
ACETYLCYSTEIN Acetylcysteinum Acetylcystein là acid (2R)-2-(acetylamino)-3-sulfanylpropanoic, phải chứa từ 98,0 % đến 101,0 % C5H9NO3S, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất  Bột kết tinh trắng hoặc tinh thể không màu. Dễ tan trong nước...

VIÊN NÉN ACETAZOLAMID

0
VIÊN NÉN ACETAZOLAMID Tabellae Acetazolamidi VIÊN NÉN ACETAZOLAMID Là viên nén chứa acetazolamid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau...