Trang chủ Phổ hấp thu hồng ngoại

Phổ hấp thu hồng ngoại

Phổ Vincristin Sulfat

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Vincristin Sulfat với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Cimetidin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Cimetidin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Captopril

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Captopril với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Cephalexin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Cephalexin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Lidocain

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Lidocain với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Loratadin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Loratadin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Acid benzoic

Dưới dây là hình ảnh của phổ Acid benzoic với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Sulfamethoxazol

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Sulfamethoxazol với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Cetirizin hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Cetirizin hydroclorid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Phenobarbital

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Phenobarbital với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…
- Advertisement -

APLICATIONS

Phổ Artemether

0
Dưới dây là hình ảnh của Phổ Artemether với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Cyproheptadin

dược điển việt nam

CÁC PHẢN ỨNG ĐỊNH TÍNH

NANG CLINDAMYCIN

HOT NEWS