Phổ PolyStyren

Dưới dây là hình ảnh của phổ PolyStyren với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);...    

Phổ Ampicilin natri

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Ampicilin natri với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Dimenhydrinat

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Dimenhydrinat với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Dexamethason

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Dexamethason với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Glimepirid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Glimepirid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Flucloxacilin natri

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Flucloxacilin natri với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Papaverin hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Papaverin hydroclorid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Artesunat

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Artesunat với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Glycerin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Glycerin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Vincristin Sulfat

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Vincristin Sulfat với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…
- Advertisement -

APLICATIONS

HOÀN MINH MỤC ĐỊA HOÀNG

0
Hoàn minh mục địa hoàng Công thức Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)          160 g Sơn thù (Fructus Corni officinalis) (chế rượu) ...

Phổ Cefradin

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ pH

HOT NEWS