APLICATIONS

Phổ Cocain

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Cocain với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Zidovudin

OFLOXACIN

MEPROBAMAT

HOT NEWS