APLICATIONS

Phổ Diclofenac

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Diclofenac với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

TINH DẦU BẠC HÀ

IMIPRAMIN HYDROCLORID

THĂNG MA (Thân rễ)

HOT NEWS