APLICATIONS

VIÊN NÉN NIFEDIPIN

Tabellae Nifedipini Là viên nén bao phim chứa nifedipin. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20)...

Phổ Promethazin

Ba kích rễ

Ba kích [Rễ]

HOT NEWS