PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

PHỤ LỤC 5.2 Sắc ký khí là một phương pháp tách dựa trên sự phân bố khác nhau của các chất giữa hai pha không trộn lẫn vào nhau, trong đủ pha...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG

PHỤ LỤC 5.3 Sắc ký lỏng là phương pháp tách sắc ký các chất dựa trên sự phân bố khác nhau của chúng giữa hai pha không trộn lẫn, trong đó pha...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ GIẤY

PHỤ LỤC 5.1 Phương pháp sắc ký giấy, cũng như phương pháp sắc ký lớp mỏng, được áp dụng trong kiểm nghiệm chất lượng thuốc để định tính, thử tinh khiết và...

APLICATIONS

SẮN DÂY (Rễ củ)

SẮN DÂY (Rễ củ) Radix Puerariae thomsonii Cát căn Rễ củ đã phơi hay sấy khô của cây sắn dây (Fueraria thomsonii Benth.), họ Đậu (Fabaceae). Mô tả Rễ...

THÔNG THẢO (Lõi thân)

VỐI (Lá)

Hạ khô thảo (cụm quả)

HOT NEWS