PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

PHỤ LỤC 5.2 Sắc ký khí là một phương pháp tách dựa trên sự phân bố khác nhau của các chất giữa hai pha không trộn lẫn vào nhau, trong đủ pha...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG

PHỤ LỤC 5.3 Sắc ký lỏng là phương pháp tách sắc ký các chất dựa trên sự phân bố khác nhau của chúng giữa hai pha không trộn lẫn, trong đó pha...

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ GIẤY

PHỤ LỤC 5.1 Phương pháp sắc ký giấy, cũng như phương pháp sắc ký lớp mỏng, được áp dụng trong kiểm nghiệm chất lượng thuốc để định tính, thử tinh khiết và...

APLICATIONS

AMBROXOL HYDROCLORID

AMBROXOL HYDROCLORID Ambroxoli hydrochloridum Ambroxol hydroclorid là trans-4-cyclohexanol hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C13H18Br2N2O.HCl, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết...

Phổ Cetirizin hydroclorid

Cỏ tranh ( thân rễ)

HOT NEWS