Lưu trữ Danh mục: Nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược

VIÊN NÉN ACICLOVIR (Tabellae Acicloviri) – Dược Điển Việt Nam 5

Viên nén Aciclovir Là viên nén chứa aciclovir. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu...

KEM ACICLOVIR (Cremoris Acicloviri) – Dược Điển Việt Nam 5

Km Aciclovir là thuốc kem dùng ngoài da có chứa aciclovir. Chế phẩm phải đáp...

ACICLOVIR (Aciclovirum) – Dược Điển Việt Nam 5

Aciclovir là 2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-on, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0%, C8H11N5O3, tính theo chế phẩm...

NANG ACETYLCYSTEIN (Capsulae Acetylcysteini) – Dược Điển Việt Nam 5

Là nang cứng chứa acetylcystein. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên...

VIÊN NÉN ACID ACETYLSALICYLIC (Tabellae Acidi acetylsalicylici, viên nén aspirin) – Dược Điển Việt Nam 5

Là viên nén chứa acid acetylsalicylic. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong...

ACID ACETYLSALICYLIC (Acidum acetylsalicylicum, Aspirin) – Dược Điển Việt Nam 5

Acid acetylsalicylic là acid 2-(acetyloxy)benzoic, phải chứa từ 99,5 % đến 101,0 % C9H8O4. tính theo...

BỘT PHA HỖN DỊCH ACETYLCYSTEIN (Pulveres Acetylcysteini) – Dược Điển Việt Nam 5

Bột pha hỗn dịch Acetylcystein là thuốc bột dùng để pha hỗn dịch hoặc dung...

ACETYLCYSTEIN (Acetylcysteinum) – Dược Điển Việt Nam 5

Acetylcystein là acid (2R)-2-(acetylamino)-3-sulfanyl-propanoic, phải chứa từ 98,0 % đến 101,0 % C5H9NO3S, tính theo...

VIÊN NÉN ACETAZOLAMID (Tabellae Acetazolamidi) – Dược Điển Việt Nam 5

Viên nén Acetazolamid là viên nén chứa acetazolamid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu...

ACETAZOLAMID (Acetazolamidum) – Dược Điển Việt Nam 5

Acetazolamid là N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) acetamid, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C4H6N4O3S2, tính theo chế...