banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

PHẢN ỨNG MÀU CỦA CÁC PENICILIN VÀ CEPHALOSPORIN

Nếu nội dung bài viết chưa chính xác, vui lòng thông báo cho chúng tôi tại đây

PHỤ LỤC 8.3

A. Cho 2 mg chế phẩm vào một ống nghiệm (kích thước 15 cm x 1.5 cm), làm ẩm với 0,05 ml nước, thêm 2 ml acid sulfuric (TT). Lắc đều hỗn hợp và quan sát màu của dung dịch. Đặt ống nghiệm trong cách thủy sôi trong 1 min và lại quan sát màu. Đun kĩ dịch có màu tương ứng trong Bảng 8.3.
B. Lặp lại cách thử như phản ứng A, nhưng thay 2 ml acid sulfuric (TT) bằng 2 ml dung dịch formaldehyd trong acid sulfuric (TT). Dung dịch có màu tương ứng trong Bảng 8.3.

Bảng 8.3 – Phản ứng màu của các penicilin và cephalosporin

TÊN MẪU ACID SULFURIC(TT) ACID SULFURIC (TT) SAU 1 MIN Ở 100 °C DUNG DỊCH FOMALDEHYD TRONG ACID SULFURIC(TT) DUNG DỊCH FOMALDEHYD TRONG ACID SULFURIC(TT) SAU 1 MIN Ở 100 °C
Amoxicilin natri hầu như không màu vàng sẫm
Amoxicilin trihydrat hầu như không màu vàng sẫm
Ampicilin natri hầu như không màu vàng sẫm 
Ampicilin hầu như không màu vàng sẫm
Benxathin trihydrat hầu như không màu nâu đỏ
Ampicilin trihydrat hầu như không màu vàng sẫm
Benzynpenicilin kali hầu như không màu nâu đỏ
Benzynpenicilin natri hầu như không màu nâu đỏ
Cefaclor hầu như không màu vàng nâu
Cefadroxil vàng  da cam
Cefixim vàng da cam
Cefotaxim natri vàng sáng nâu
Cefradin vàng nhạt vàng sẫm
Cephalexin vàng nhạt vàng sẫm
Cephaloridin vàng nhạt hầu như không màu đỏ đỏ nâu
Cephalothin natri vàng ( màu chuyển nhanh) hồng nâu đỏ đỏ nâu
Cloxacilin natri vàng xanh lá nhạt vàng
Dicloxacilin natri vàng xanh lá nhạt vàng 
Frucloxacilin natri vàng xanh lá nhạt vàng
Phenoxymethyl penicilin nâu đỏ nâu đỏ sẫm
Phenoxymethyl penicilin kali nâu đỏ nâu đỏ sẫm
Procain penicilin hầu như không màu hầu như không màu hầu như không màu nâu đỏ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *