APLICATIONS

POLYSORBAT 20

polysorbatum 20 polyoxy ethylen polysorbat 20 là hỗn hợp các ester từng phần của các acid béo, chủ yếu của acid lauric (dodecanoic) với sorbitol (sorbital...

Dừa cạn (rễ)

Đỗ trọng (vỏ thân)

HOT NEWS