APLICATIONS

ACENOCOUMAROL

ACENOCOUMAROL Acenocoumarolum Acenocoumarol là (RS)-4-hydroxy-3-(l-p-nitrophenyl-3-oxobutyl) coumarin, phải chứa từ 98,5 % đến 100,5 % C19H15NO6 tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột đa hình, gần như...

Đại hoàng (thân rễ)

PHÉP THỬ CHẤT GÂY SỐT

HOT NEWS