APLICATIONS

THƯƠNG LỤC (Rễ củ)

THƯƠNG LỤC (Rễ củ) Radix Phytolaccae Rễ củ đã phơi hay sấy khô của cày Thương lục (Phylolacca esculenta Van Houtte). họ Thương lọc (Phytolaccaceae). Mô tả Dược...

BUPIVACAIN HYDROCLORID

HOT NEWS