Lưu trữ Danh mục: Các chuyên luận

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Các chuyên luận

LANSOPRAZOL (Lansoprazolum) – Dược điển Việt Nam 5

Lansoprazol là 2-[(RS)-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-pyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C16H14F3N3O2S, tính theo chế...

LANOLIN KHAN (Lanolinum anhydricum) – Dược điển Việt Nam 5

Lanolin khan là chất giống như sáp, khan, tinh khiết, thu được từ lông của...

VIÊN NÉN LAMIVUDIN VÀ ZIDOVUDIN (Tabellae Lamivudini et Zidovudinum) – Dược điển Việt Nam 5

Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa lamivudin và zidovudin. Chế phẩm phải...

VANCOMYCIN HYDROCLORID (Vancomycini hydrochloridum) – Dược Điển Việt Nam 5

Vancomycin hydroclorid là muối hydrocìorid của hỗn hợp các glycopeptid có liên quan với nhau,...

VIÊN NÉN LAMIVUDIN (Tabellae Lamivudini) – Dược điển Việt Nam 5

Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa lamivudin. Chế phẩm phải đáp ứng...

DUNG DỊCH UỐNG LAMIVUDIN (Lamivudini solutionum peroralum) – Dược điển Việt Nam 5

Là dung dịch thuốc uống chứa lamivudin trong một dung môi thích hợp. Chế phẩm...

LAMIVUDIN (Lamivudinum) – Dược điển Việt Nam 5

Lamivudin là 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3- oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-on, phải chứa từ 97,5 % đến 102,0 % C8H11N3O3S tính theo...

VẮC XIN PHÒNG PAPILLOMAVIRUS Ở NGƯỜI (TÁI TỔ HỢP) (Vaccinum papillomaviri humani (ADNr)) – Dược điển Việt Nam 5

Vắc xin phòng papillomavirus ở người (HPV) là loại vắc xin được sản xuất từ...

VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT (Tabellae Atropini sulfatis) – Dược Điển Việt Nam 5

Là viên nén chứa atropin sulfat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong...