ACEBUTOLOL HYDROCLORID

ACEBUTOLOL HYDROCLORID Acebutolol hydrochloridum Acebutolol hydroclorid là N-propoxy]phenyl]butanamid hydrochlorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C18H29ClN2O4, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng....
- Advertisement -

APLICATIONS

NANG MỀM CALCITRIOL

NANG MỀM CALCITRIOL Molles capsulae calcitrioli Là nang mềm chứa dung dịch calcitriol trong dầu không bay hơi. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên...

PHENOXYMETHYLPENICILIN KALI

PROPYLEN GLYCOL

THUỐC TIÊM DEXAMETHASON

HOT NEWS