APLICATIONS

Bạc hà (Herba Menthae)

Bộ phận trên mặt đất, thu hái vào thời kỳ vừa ra hoa, phơi trong râm hoặc sấy nhẹ cho đốn khô cùa cây Bạc...

THUỐC BỘT NATRI HYDROCARBONAT

Đại (hoa)

VIÊN NÉN NICLOSAMID

HOT NEWS