APLICATIONS

NICLOSAMID KHAN

C13H8Cl2N2O4                              p.t.l: 327,1 Niclosamid khan là 5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrophenyl)- 2-hydroxybenzamid, phải chứa từ 98,0...

CAU (Vỏ quả)

TINH BỘT NGÔ

VIÊN NÉN PYRANTEL PAMOAT

HOT NEWS