APLICATIONS

VIÊN NÉN PEFLOXACIN MESYLAT

Tabellae Pefloxacini mesylati Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa pefloxacin mesylat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc...

TANG KÝ SINH

HOÀN PHÌ NHI

VIÊN NÉN METHYLPREDNISOLON

HOT NEWS