APLICATIONS

NANG MỀM PROGESTERON

Molles capsulae Progesteroni Là nang mềm chứa progesteron. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc nang” (Phụ lục 1.13) và các...

Phổ Fluocinolon acetonid dihydrat

HOT NEWS