Lưu trữ Danh mục: Nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Nguyên liệu hóa dược và thành phần hóa dược

LANSOPRAZOL (Lansoprazolum) – Dược điển Việt Nam 5

Lansoprazol là 2-[(RS)-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-pyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C16H14F3N3O2S, tính theo chế...

LANOLIN KHAN (Lanolinum anhydricum) – Dược điển Việt Nam 5

Lanolin khan là chất giống như sáp, khan, tinh khiết, thu được từ lông của...

VIÊN NÉN LAMIVUDIN VÀ ZIDOVUDIN (Tabellae Lamivudini et Zidovudinum) – Dược điển Việt Nam 5

Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa lamivudin và zidovudin. Chế phẩm phải...

VANCOMYCIN HYDROCLORID (Vancomycini hydrochloridum) – Dược Điển Việt Nam 5

Vancomycin hydroclorid là muối hydrocìorid của hỗn hợp các glycopeptid có liên quan với nhau,...

VIÊN NÉN LAMIVUDIN (Tabellae Lamivudini) – Dược điển Việt Nam 5

Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa lamivudin. Chế phẩm phải đáp ứng...

DUNG DỊCH UỐNG LAMIVUDIN (Lamivudini solutionum peroralum) – Dược điển Việt Nam 5

Là dung dịch thuốc uống chứa lamivudin trong một dung môi thích hợp. Chế phẩm...

LAMIVUDIN (Lamivudinum) – Dược điển Việt Nam 5

Lamivudin là 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3- oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-on, phải chứa từ 97,5 % đến 102,0 % C8H11N3O3S tính theo...

VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT (Tabellae Atropini sulfatis) – Dược Điển Việt Nam 5

Là viên nén chứa atropin sulfat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong...

VIÊN NÉN TOLBUTAMID (Tabellae Tolbutamidi) – Dược Điển Việt Nam 5

Là viên nén chứa tolbutamid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên...

VIÊN NÉN TIMOLOL

Tabellae Timololi Là viên nén chứa timolol maleat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu...