PHÉP THỬ ĐỘ HÒA TAN CỦA DẠNG THUỐC RẮN PHÂN LIỀU

PHỤ LỤC 11.4 Phép thử này nhằm xác định sự phù hợp của chế phẩm đối với yêu cầu qui định về độ hòa tan dược chất của các dạng thuốc rắn...

PHÉP THỬ ĐỘ RÃ CỦA THUỐC ĐẠN VÀ THUỐC TRỨNG

PHỤ LỤC 11.5 Phép thử này xác định thuốc đạn và thuốc trứng có rã hoặc mềm đi hay không trong khoảng thời gian qui định, khi được đặt trong môi trường...

PHÉP THỬ ĐỘ ĐỒNG ĐỀU KHỐI LƯỢNG

PHỤ LỤC 11.3 Phép thử độ đồng đều khối lượng dùng để xác định độ đồng đều phân liều của chế phẩm, khi không có yêu cầu thử độ đồng đều hàm...

PHÉP THỬ ĐỘ ĐỒNG ĐỀU HÀM LƯỢNG

PHỤ LỤC 11.2 Phép thử độ đồng đều hàm lượng của các chế phẩm đơn liều dựa trên cơ sở định lượng hàm lượng hoạt chất của từng đơn vị, để xác...

GIỚI HẠN CHO PHÉP VỀ THỂ TÍCH CỦA CÁC THUỐC DẠNG LỎNG

PHỤ LỤC 11.1 Lượng hoạt chất có trong các thuốc dạng lỏng liên quan đến thể tích của chúng. Do thực tế sai số của các dụng cụ trang thiết bị và...

PHÉP THỬ ĐỘ RÃ CỦA VIÊN BAO TAN TRONG RUỘT

PHỤ LỤC 11.7 Thiết bị Sử dụng thiết bị mô tả trong Phụ lục 11.6. Phép thử độ rã của viên nén và nang. Phương pháp thử Cho một viên vào mỗi ống thử, không...
- Advertisement -

APLICATIONS

BỘT PHA TIÊM AMPICILIN VÀ SULBACTAM

BỘT PHA TIÊM AMPICILIN VÀ SULBACTAM Ampicillini et Sulbactamipulvis ad injectionem Là hỗn hợp bột khô vô khuẩn của ampicilin natri và sulbactam natri để pha...

PIPERAZIN CITRAT

OXYGEN

HUYẾT THANH KHÁNG UỐN VÁN

HOT NEWS