NHIỆT KẾ

PHỤ LỤC 3.2 Các thiết bị đo nhiệt độ thích hợp cho các thử nghiệm trong Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc phải đạt các yêu cầu kỹ thuật trong hệ...

CÂN VÀ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG

phụ lục 3.1 Xác định khối lượng là bước thường xuyên trong quy trình phân tích. Cân là thiết bị phòng thí nghiệm cần thiết trong hầu hết các phép phân tích....

APLICATIONS

Phổ Morphin

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Morphin với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

BẠCH THƯỢC (Rễ)

PHENOL

VIÊN NÉN METHYLPREDNISOLON

HOT NEWS