NHIỆT KẾ

PHỤ LỤC 3.2 Các thiết bị đo nhiệt độ thích hợp cho các thử nghiệm trong Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc phải đạt các yêu cầu kỹ thuật trong hệ...

CÂN VÀ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG

phụ lục 3.1 Xác định khối lượng là bước thường xuyên trong quy trình phân tích. Cân là thiết bị phòng thí nghiệm cần thiết trong hầu hết các phép phân tích....
- Advertisement -

APLICATIONS

DAPSON

Dapsonum   C12H22N2O2S                      p.t.l: 248,3 Dapson là 4,4’-sulphonyldianilin, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 %...

CAM THẢO (Rễ và Thân rễ)

SIRÔ PROMETHAZIN HYDROCLORID

PRIMAQUIN DIPHOSPHAT

HOT NEWS