CAU (Vỏ quả)

Pericarpium Arecae catechi - Đại phúc bì, đại phúc mao Vỏ quả đã bỏ vỏ ngoài (lớp vỏ màu xanh) phơi hay sấy khô của cây Cau (Areca catechu L.), họ Cau (Arecaceae). Mô...

CAU (Hạt)

Semen Arecae catechi - Binh lang Hạt đã phơi hay sấy khô lấy từ quả chín của cây Cau (Areca catechu L.), họ Cau (Arecaceae). Mô tả cau (hạt) Khối cứng, hình trắng hoặc...

CAM THẢO NAM

Herba et Radix Scopariae Cam thảo đất, Dã cam thảo, Thổ cam thảo Toàn cây kể cả rễ dạng tươi hay đã phơi hoặc sấy khô của cây Cam thảo nam (Scoparia dulcis...

CAM THẢO (Rễ và Thân rễ)

Radix et Rhizoma Glycyrrhizae Rễ và thân rễ còn vỏ hoặc đã cạo lớp bần, được phơi hay sấy khô của ba loài Cam thảo Glycyrrhizae uralensis Fisch., Glycyrrhiza inflata Bat. hoặc...

CẢI CỦ (Hạt)

Semen Raphani saiivi - Lai phục tử, La bặc tử Hạt lấy từ quả chín, phơi hay sấy khô của cây Cải củ {Raphanus sativas L.), họ Cải (Brassicaceae). Mô tả cải củ Hạt nhỏ...

CÁ NGỰA

Hippocampus - Hải mã Cả con cá đã phơi hay sấy khô của một số loài Cá ngựa {Hippocampusspp.), họ Cá chìa vôi (Syngnathidae). Mô tả cá ngựa Cá ngựa có thân hình hơi...

CÀ GAI LEO

Herba Solani procumbensis Phần trên mặt đất được phơi hoặc sấy khô ở 50 °C đến 60 °C của cây Cà gai leo Solanum procumbens Lour.), họ Cà (Solanaceae). Mô tả cà gai...

CÀ ĐỘC DƯỢC (Hoa)

Flos Daturae metelis Hoa phơi hay sấy khô của cây Cà độc dược {Datura metel L.), họ Cà (Solanaceae). Mô tả cà độc dược (hoa) Hoa khô thường nhàu nát, hình dải. Hoa chưa...

BỐI MẪU (Thân hành)

Bulbus Pritillariae Xuyên bối mẫu Thân hành đã phơi hay sấy khô của cây Xuyên bối mẫu (. Fritillaria cirrhosa D. Don), Ám tử bối mẫu (Fritillaria unibraceata Hsiao et K.C.Hsia), Cam túc...

BỒ CỐT CHỈ (Quả)

Fractus Psoraleae corylifoliae Phá cố chỉ, Đậu miêu Quả chín đã phơi hay sấy khô của cây Bồ cốt chỉ (Psoralea coryiifolia L.), họ Đậu (Fabaceae). Mô tả bồ cốt chỉ (quả) Quả hình thận,...
- Advertisement -

APLICATIONS

Cỏ nhọ nồi

Herba Ecliptae Cỏ mực Toàn bộ phần trên mặt đất đã phơi hay sấy khô của cây Cỏ nhọ nồi (Eclipta prostrata L.). họ Cúc...

Bạc hà (Herba Menthae)

MORPHIN HYDROCLORID

NHỤC THUNG DUNG

HOT NEWS