Lưu trữ Danh mục: Phụ lục 15

banner-top
DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V TẢI PDF MIỄN PHÍ

Phụ lục 15

XÁC ĐỊNH CHẤT GÂY SỐT TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

PHỤ LỤC 15.12 Thử nghiệm chất gây sốt là phương pháp sinh học dùng để...

XÁC ĐỊNH AN TOÀN CHUNG CỦA VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

phụ lục 15.11 Xác định độc tính bất thường trong vắc xin – sinh phẩm...

THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG HUYẾT THANH MIỄN DỊCH

PHỤ LỤC 15.10 Mục đích của thử nghiệm nhận dạng huyết thanh miễn dịch là...

KIỂM TRA ĐỘC TÍNH ĐẶC HIỆU (AN TOÀN ĐẶC HIỆU) TRONG VẮC XIN BCG ĐÔNG KHÔ

PHỤ LỤC 15.9 CÁCH TIẾN HÀNH Thử nghiệm “Kiểm tra độc tính đặc hiệu (an...

MÔI TRƯỜNG DÙNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI KHUẨN HIẾU KHÍ, KỴ KHÍ VÀ NẤM

PHỤ LỤC 15.8 Quy định chung Môi trường nuôi cấy dùng để kiểm tra vô...

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TWEEN 20 TRONG VẮC XIN VÀ SINH PHẨM

PHỤ LỤC 15.6 Nguyên lý Dựa vào phản ứng của polyethoxylat trong thành phần của...

XÁC ĐỊNH ĐẬM ĐỘ VI KHUẨN HO GÀ

PHỤ LỤC 15.5 Nguyên tắc Thực tế một hỗn dịch vi khuẩn ho gà có...

XÁC ĐỊNH TÍNH AN TOÀN VẮC XIN DTwP HẤP PHỤ

phụ lục 15.4 An toàn đặc hiệu Tính an toàn đặc hiệu của vắc xin...

XÁC ĐỊNH ĐỘ SỐNG CỦA VẮC XIN BCG

PHỤ LỤC 15.1 Kiểm tra độ sống Các vật liệu Dung dịch Sauton loãng 1/4...

XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÂN TÁN CỦA VẮC XIN BCG

PHỤ LỤC 15.3 Nguyên lý Vắc xin BCG đông khô sau khi được hoàn nguyên...